Zabezpieczenie placu budowy

Rozpoczynając budowę, powinieneś mieć podstawową wiedzę dotyczącą tego, jak zabezpieczyć i zorganizować plac budowy. To ważne, ponieważ tak możesz uniknąć niebezpieczeństwa, które zagraża wykonawcom oraz innym w pobliżu. Budowa musi spełniać warunki BHP.

Miejsce budowy dobrze zorganizowane

Dobre zabezpieczenie placu budowy polega między innymi na odpowiednim wyznaczeniu, ogrodzeniu i zabezpieczeniu tego miejsca. Jest to potrzebne, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Dobra organizacja ma istotny wpływ na prowadzenie robót budowlanych, bezpieczeństwo pracowników, czy koszta inwestycji. Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest ogrodzenie placu budowy, aby osoby nieupoważnione nie mogły wejść. Takie ogrodzenie powinno wynosić co najmniej 1,5 metra. Pamiętaj tylko, że sposób wykonania nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Jeżeli nie możesz, nie masz jak ograniczyć miejsca budowy, to musisz oznakować je za pomocą tablic ostrzegawczych oraz powinien być zapewniony stały nadzór.

Kierownik budowy

Organizacja placu budowy to zadanie dla kierownika budowy. To on przejmuję obowiązki inwestora. Do jego zadań należy:
-ogrodzenie terenu i wyznaczenie sfer niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
-stworzenie składowisk materiałów i wyrobów,
-zapewnienie oświetlenia,
-wykonanie dróg,
-doprowadzenie wody i energii elektrycznej,
-odprowadzenie lub utylizacja ścieków.

Zaplecze budowy

Pracownicy powinni mieć urządzone miejsce na przebranie się, czy zjedzenie posiłku. Takie miejsce przeważnie organizuję się w kontenerze socjalnym, czy przyczepie. Ważnym elementem jest również zorganizowanie toalety. Na pomoc tutaj przychodzi toaleta przenośna (toi toi), która nie wymaga podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Maszyny budowlane

Ważne jest zagospodarowanie placu budowy w odpowiednie maszyny budowlane, a także w inne urządzenia techniczne. Wszystkie maszyny, urządzenia muszą być montowane oraz obsługiwane zgodnie z instrukcją. Maszyny budowlane mogą być używane, jeżeli posiadają aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Myślę, że oczywistym faktem jest to, że osoby obsługujące takie maszyny, czy urządzenia muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, czy umiejętności.

Praca na wysokości i rusztowania

Montaż rusztowań, jak i ruchomych podestów musi być prowadzony zgodnie z instrukcją producenta. Po takim montażu w dzienniku budowy, czy protokole odbioru technicznego mamy podane ich przeznaczenie oraz dopuszczalne obciążenie. Rusztowania powinny mieć stabilną konstrukcję, która zapewni komfortowe poruszanie się, oraz poręcz ochronną. Pamiętaj jednak, że nie każde warunki atmosferyczne pozwolą pracować na wysokości, niektóre z nich zagrażają bezpieczeństwu pracowników.

Kontrola

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego jest niezbędna. Sprawdza ona to, czy budowa jest prowadzona zgodnie z wymaganiami i warunkami pozwolenia na budowę. Może również sprawdzać osoby, które są na swoich stanowiskach czy posiadają uprawnienia do wykonywanej pracy. Jeżeli coś jest nie tak, to taka kontrola wstrzymuję roboty budowlane.

Redakcja PKWSA